Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước

- Phong trào Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm

lược Xiêm.

+ Từ năm 1773 đến năm 1777, quân Tây Sơn đánh chiếm Phủ Quy Nhơn,

đánh chiếm Phú Xuân và Gia Định. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị

lật đổ.

+ Từ năm 1784 đến năm 1785, quân Tây Sơn đánh bại quân xâm lược

Xiêm với chiến thắng tiêu biểu ở Rạch Gầm – Xoài Mút.

- Phong trào Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

+ Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ cho quân đánh vào Thăng Long. Chúa

Trịnh bị dân bắt nộp cho quân Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh bị sụp

đổ.

+ Cùng với việc tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong,

việc quân Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài đã tạo

những điều kiện cơ bản cho sự thống nhất đất nước.

- Phong trào Tây Sơn đánh tan quân xâm lược nhà Thanh hoàn toàn giải

phóng đất nước.

Công lao của quân Tây Sơn vừa thống nhất đất nước vừa gắn với giành

độc lập dân tộc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất