Em biết gì về Nguyễn Huệ - Quang Trung và đánh giá vai trò của ông trong hai cuộc kháng chiến chống Xiêm và chống Thanh?

- Nguyễn Huệ - Quang Trung (1753 – 1788)

+ Nguyễn Huệ tên thật là Hồ Thơm . Ông là trụ cột của nghĩa quân Tây

Sơn, có công lao to lớn trong sự nghiệp thống nhất đất nước giải phóng

dân tộc.

+ Năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh, ông lên

ngôi Hoàng đế lấy hiệu Quang Trung.

- Đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ

+ Có công to lớn trong việc đánh bại các thế lực phong kiến Đàng

Trong, Đàng Ngoài để thống nhất đất nước, vừa có công trong việc đánh

bại quân xâm lược Xiêm, Thanh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Quang

Trung được coi là anh hùng áo vải của dân tộc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất