Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế của Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

 - Kinh tế Anh:


    • Từ cuối thập niên 70, Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp làm giảm sút vai trò lũng đoạn thị trường thế giới.


    • Anh vẫn chiếm ưu thế về tài chính, xuất khẩu tư bản, thương mại, hải quân và thuộc địa.


    • Nhiều công ti độc quyền xuất hiện trong hầu hết các ngành công nghiệp: khai thác than, dệt, thuốc lá, hóa chất, luyện kim, vận tải và đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng.


    • Nền nông nghiệp lâm vào khủng hoảng trầm trọng.


- Kinh tế Pháp


    • Công nghiệp: Từ cuối thập niên 70 trở đi, công nghiệp ở Pháp bắt đầu chậm lại tụt xuống hàng thứ tư thế giới (Sau Đức, Mỹ, Anh).


    • Nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhưng còn lạc hậu.


    • Trong thời kỳ này nhiều tổ chức độc quyền được hình thành dần dần chi phối nền kinh tế đất nước.


⇒ Nhìn chung kinh tế Anh và Pháp có tốc độ phát triển chậm lại do việc xuất cảng tư bản và xâm chiếm thuộc địa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất