Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền

 - Xóa bỏ một số nghĩa vụ phong kiến


- Tịch thu ruộng đất của giáo hội bán cho nông dân với giá cao


- 8/1789Thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền


- 9/1791, thông qua Hiến pháp 1791, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức quân chủ lập hiến. Ban hành nhiều chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất