Lập bảng thống kê các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII. Nhận xét về đời sống văn hóa của nhân dân ta thời đó

Loại hình nghệ thuật Thành tựu

Kiến trúc, điêu khắc Nhiều công trình có giá trị: Các vị La Hán ở chùa

Tây Phương, chùa Thiên Mụ, tượng Phật,...

Nghệ thuật dân gian Trên các vì, kèo ở những ngôi đình, nghệ nhân đã

khắc những cảnh sinh hoạt thường ngày như cày, bừa, đấu vật,...

Nghệ thuật sân khấu Nhiều phường tuồng, chèo,...Các làn điệu dân ca

mang tính địa phương như hò, vè, si, quan họ,...

Nhận xét- Phản ánh đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân ta

phong phú và đa dạng.- Thể hiện tính địa phương đậm nét.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất