Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta

 - Đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm

- Biết ơn các vị anh hùng có công với nước.

- Căm thù giặc, ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược để giành và giữ gìn độc lập

- Phát triển kinh tế đề phục vụ cuộc công cuộc kháng chiến

- Yêu nước thương dân của giai cấp thống trị

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất