Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập

 - Yêu nước không chỉ chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn phải ra sức xây dựng và phát triển kinh tế. Ý thức vương lên xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tinh thần đoàn kết dân tộc

- Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo về độc lập dân tộc.

- Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ - yêu nước gắn liền với thương dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất