“Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

 - Hoàn cảnh ra đời của “Đồng minh những người cộng sản”

     + Trong những năm sống ở Anh, C.Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa năm 1836

     + 6/1847, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân-Đôn, theo đề nghị của Ăng-ghe, tổ chức này đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản”.

- Mục đích của tổ chức “Đồng minh những người cộng sản” được khẳng định là “...lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ”.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất