Sự phát triển của ngoại thương có tác dụng gì đối với nền kinh tế nước ta?

- Sự phát triển ngoại thương có tác dụng làm cho kinh tế hàng hóa nước

ta phát triển

- Tạo điều kiện cho kinh tế nước ta tiếp cận với kinh tế thế giới và

phương thức sản xuất mới để đi lên.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất