Tại sao nói : Sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản

 - Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a và nội chiến Mĩ nhằm xóa bỏ sự cản trở của chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.


- Lãnh đạo là giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hóa.


- Động lực cách mạng là quần chúng nhân dân


- Xu thế phát triển là xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất