Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả

 STT Kháng chiến chống giặc ngoại xâm Niên đại Vương triều Người lãnh đạo Kết quả

1 Chống Nam Hán Năm 938 Ngô Ngô Quyền Thắng lợi

2 Chống Tống Năm 981 Tiền Lê Lê Hoàn Thắng lợi

3 Chống Tống Năm 1077 Lý Thường Kiệt Thắng lợi

4 Chống Mông – Nguyên Thế kỉ XIII Trần Vua Trần và các tướng lĩnh nhà Trần Thắng lợi 3 lần

5 Chống Minh 1407 Hồ Hồ Quý Ly Thất bại

6 Chống Minh 1418-1427 Lê sơ Lê Lợi Thắng lợi

7 Chống Xiêm 1785 Tây Sơn Nguyễn Huệ Thắng lợi

8 Chống Thanh 1789 Tây Sơn Nguyễn Huệ Thắng lợi, thống nhất đất nước

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất