ai là gì

Trí tuệ nhân tạo trong khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay AI, đôi

khi được gọi là trí thông minh nhân tạo, là trí thông minh được thể

hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên của con

người.

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (Artificial intelligence

– viết tắt là AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính

(Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục

tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con

người.

Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập

trình là ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine learning) để mô

phỏng trí tuệ của con người trong các xử lý mà con người làm tốt hơn

máy tính.

Cụ thể, trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con

người như: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao

tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi,…

Tuy rằng trí thông minh nhân tạo có nghĩa rộng như là trí thông minh

trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng, nó là một trong những ngành

trọng yếu của tin học. Trí thông minh nhân tạo liên quan đến cách cư

xử, sự học hỏi và khả năng thích ứng thông minh của máy móc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất