Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?

Các chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh làm mâu thuẫn xã hội trở

nên gay gắt, các cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở khắp nơi làm cho

chính quyền nhà Thanh suy yếu. Sự suy yếu của nhà Thanh tạo điều kiện

cho các nước phương Tây xâm lược Trung Quốc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất