Biểu hiện nào thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế ở nước ta thể

hiện ở sự chuyển dịch từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực Nhà nước và

tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất