Biểu hiện nào thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ là hình thành các vùng

chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp,

dịch vụ và các vùng kinh tế phát triển năng động.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất