Các yếu tố ảnh hưởng đến GDP

GDP chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau thuộc phạm vi lãnh thổ

của quốc gia đó. Tuy nhiên có 3 yếu tố ảnh hưởng nhất định đến chỉ số

GDP. Cụ thể:

Dân số

Dân số là nguồn cung cấp lao động cho xã hội để tạo ra của cải vật

chất và tinh thần, nhưng đồng thời là đối tượng tiêu thụ các sản phẩm,

loại hình dịch vụ do chính con người tạo ra. Bởi vậy, dân số và GDP có

mối quan hệ tác động qua lại và không thể tách rời. Dân số chính là

yếu tố quan trọng giúp bạn dễ dàng tính toán GDP bình quân đầu người

của một quốc gia tại một thời điểm nhất định.

FDI

FDI (tiếng Anh là Foreign Direct Investment) là chỉ số đầu tư trực

tiếp nước ngoài, một hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hoặc tổ chức

nước này vào nước khác bằng cách thiết lập nhà xưởng sản xuất, cơ sở

kinh doanh. Đây là một nhân tố quan trọng trong quá trình sản xuất vì

FDI sẽ bao gồm tiền bạc, vật chất, phương tiện sản xuất, cơ sở hạ tầng

và các hoạt động xã hội liên quan. Như vậy FDI sẽ có những mặt tác

động đến việc tính toán chỉ số GDP.

lạm phát ảnh hưởng đến GDP

Lạm phát (inflation) là một trong những yếu tố tác động đến GDP

Lạm phát

Lạm phát là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hàng hóa và

dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó.

Đây là một chỉ số rất được quan tâm trong lĩnh vực kinh tế. Quá trình

kinh tế của một quốc gia muốn tăng trưởng ở mức độ cao thì phải chấp

nhận lạm phát với một mức độ nhất định. Tuy nhiên, khi lạm phát tăng

cao quá mức cho phép, nó sẽ gây ra sự ngộ nhận cho sự tăng trưởng GDP

và dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm

phát và nhà nước luôn phải có các chính sách nhằm kiểm soát lạm phát.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất