Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện ở

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của quá trình đổi mới, thể

hiện ở ba mặt chủ yếu: chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần

kinh tế và cơ cấu lãnh thổ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất