Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao?

- Nội dung công cuộc cải tổ của Gooc-ba chop:

+ Về chính trị: thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị (tức

nhiều đảng cùng tham gia công việ chính trị của đất nước), xóa bỏ chế

độ một đảng (tức là Đảng Cộng sản) nắm vai trò lãnh đạo nhà nước,

tuyên bố dân chủ và "công khai" mọi mặt.

+ Về kinh tế: tuy đề ra nhiều phương án nhưng chưa thực hiện được

gì. Kinh tế đất nước tiếp tục suy giảm, dẫn đến những bất ổn về chính

trị, xã hội.

+ Về xã hội: nhiều cuộc bãi công diễn ra, nhiều nước cộng hòa đòi

li khai tách thành những quốc gia độc lập, các thế lực chống đối ráo

riết hoạt động.

- Kết quả:

Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 nhằm lật đổ Tống thống Gooc-ba-chop bị

thất bại đã gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng: Đảng Cộng sản Liên

Xô bị đình chỉ hoạt động, Chính phủ Xô viết bị giải tán, 11 nước cộng

hòa tách khỏi Liên bang Xô viết, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc

lập. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô bị sụp đổ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất