Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào và kết quả cuối cùng ra sao?

- Tháng 3-1985, Goóc – ba – chốp lên nắm quyền đề ra đường lối cải tổ.

* Nội dung:

- Về chính trị:

+ Thực hiện chế độ tổng thống.

+ Thực hiện chế độ đa nguyên về chính trị, xóa bỏ chế độ một đảng

+ Tuyên bố dân chủ và "công khai" mọi mặt.

- Về kinh tế:

+ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

+ Ra các đạo luật thành lập các hợp tác xã.

+ Trao quyền xuất khẩu cho các xí nghiệp.

* Kết quả: cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, lung túng.

Đất nước lún sâu vào khủng hoảng.

- Kinh tế: đề ra nhiều phương án nhưng chưa thực hiện được gì. Kinh tế

đất nước tiếp tục suy giảm.

- Về xã hội: nhiều cuộc bãi công diễn ra, tệ nạn xã hội gia tăng,

nhiều nước cộng hòa đòi li khai, các thế lực chống đối ráo riết hoạt

động,…

- Ngày 19-8-1991, diễn ra cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tống thống

Gooc-ba-chop nhưng thất gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng:

+ Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

+ Chính phủ Xô viết bị giải tán, 11 nước cộng hòa tách khỏi Liên bang

Xô viết, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập.

+ Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô bị sụp đổ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất