Công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh ở Liên Xô diễn ra như thế nào?

- Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương

chiến tranh thông qua các kế hoạch 5 năm:

+ Đầu năm 1946, Đảng và Nhà nước Xô Viết đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ

tư (1946-1950).

+ Các tầng lớp nhân dân Liên Xô hăng hái thi đua, sản xuất để thực

hiện kế hoạch.

* Kết quả:

- Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành trước thời hạn 9 tháng.

+ 1950, sản xuất công nghiệp tăng 73%.

+ Hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng.

+ Một số ngành sản xuất nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh.

+ Đời sống nhân dân được cải thiện.

+ Về khoa học-kĩ thuật phát triển vượt bậc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất