Dựa vào bảng 25.2, hãy nhận xét về tình hình dân cư, xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước.

- Duyên hải Nam Trung Bộ là địa bàn cư trú của người Kinh và các dân

tộc ít người, có mật độ dân số còn thấp so với mức trung bình cả nước

(năm 1999: mật độ dân số của vùng là 183 người/km², cả nước là 233

người/km²).

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số khá cao và trên mức trung bình cả

nước (năm 1999: gia tăng dân số của vùng là 1,5%, cả nước là 1,4%).

- Phân bố dân cư không đều giữa đồng bằng và miền núi, giữa thành

thị -nông thôn:

+ Dân cư tập trung đông đúc ở vùng đồng bằng ven biển phía Đông,

chủ yếu là người Kinh; vùng miền núi phía Tây địa bàn cư trú của các

dân tộc, mật độ dân số thấp, tỉ lệ hộ nghèo khá cao.

+ Nông thôn tập trung dân cư đông hơn thành thị, tỉ lệ dân thành

thị còn thấp (năm 1999: tỉ lệ dâ thành thị của vùng là 26,1%, cả nước

là 23,6%).

- Xã hội:

+ Đời sống dân cư nhìn chung vẫn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao hơn

mức trung bình cả nước (14%). Tỉ lệ này tập trung chủ yếu ở khu vực

miền núi phía Tây, là địa bàn sinh sống của các dân tộc ít người.

+ Thu nhập bình quân đầu người một tháng thấp (252,8 nghìn

đồng/tháng, cả nước là 295 nghìn đồng/tháng_năm 1999).

+ Trình độ dân trí khá cao, trên mức trung bình cả nước (tỉ lệ

người lớn biết chữ là 90,6% năm 1999).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất