Dựa vào bảng 29.2 (SGK trang 109), tính tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước (lấy năm 1995 = 100%). Nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên.

- Tính tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước:

+ Tây Nguyên: 1995: 100%; 2000: 158,3%; 2002: 191,7%

+ Cả nước: 1995: 100%; 2000: 191,8%; 2002: 252,5%

- Nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên:

+ Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên chiếm tỉ lệ thấp

trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp cả nước (gần 0,9% năm 2002).

+ Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp có bước phát triển khá nhanh .

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất