Dựa vào bảng 3.1 (SGK trang 13), hãy: - Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta. - Cho biết sự thay đổi ti lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hoá ở nước ta như thế nào?

- Số dân thành thị và tỉ lệ dân đô thị tăng liên tục nhưng không đều

giữa các giai đoạn. Giai đoạn có tốc độ tăng nhanh nhất là 1995 -

2003.

- Tỉ lệ dân đô thị của nước ta còn thấp. Điều đó chứng tỏ nước ta vẫn

ở quá trình đô thị hoá thấp, kinh tế nông nghiệp vẫn còn vị trí khá

cao.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất