Dựa vào bảng 32.1, hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước.

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng đối với sự

phát triển kinh tế chung của cả nước

+ Tổng GDP của vùng chiếm 35,1% so với cả nước.

+ GDP trong công nghiệp – xây dựng chiếm 56,6% so với cả nước.

+ Giá trị xuất khẩu chiếm 60,3% so với cả nước.

- Sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò thúc

đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước.

- Đây là vùng trọng điểm thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

- Là vùng thu hút mạnh sẽ lao động cả nước, sự phát triển kinh tế của

vùng sẽ góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho lao động của vùng cũng

như nước ta nói chung, nâng cao đời sống người dân

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất