Dựa vào bảng 33.1, hãy nhận xét một số tiêu chí dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa của vùng chiếm hơn 1/3 so với cả nước

(33,1%) và có xu hướng giảm nhẹ, từ 35,8% (1995) xuống 33,1% (2002).

- Số lượng hành khách vận chuyển của vùng cũng chiếm tỉ trọng cao so

với cả nước, gần 1/3 cả nước (30,3%) và giảm nhẹ từ 31,3% (1995) xuống

30,3% (2002).

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển chiếm 15,9 % so với cả nước, có xu

hướng giảm dần từ 17,1% (1995) xuống còn 15,9% (2002).

⇔Các hoạt động dịch vụ của vùng phát triển mạnh và vẫn giữ vị trí

quan trọng đối với cả nước, đặc biệt là nội thương. Tỉ trọng các tiêu

chí trên có xu hướng giảm nhẹ là do sự phát triển và nổi lên của các

vùng kinh tế khác trong nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất