Dựa vào bảng 33.1 (SGK trang 121), hãy nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước.

- Tỉ trọng một số chỉ tiêu dịch vụ ở Đông Nam Bộ so với cả nước gia

đoạn 1995 - 2002: tổng mức bán lẻ hàng hoá, số lượng hành khách vận

chuyển, khối lượng hàng hoá vận chuyển có xu hướng giảm.

- Tuy nhiên, so với cả nước, các chỉ tiêu dịch vụ trên của Đông Nam Bộ

chiếm một tỉ trọng lớn, đặc biệt tổng mức bán lẻ hàng hoá và số lượng

hành khách vận chuyển.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất