Dựa vào bảng 33.2 (SGK trang 122), hãy nhận xét vai trò của vùng kỉnh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm 35,1% GDP cả nước, 56,6% GDP

công nghiệp – xây dựng, 60,3% giá trị xuất khẩu. qua đó thấy được vai

trò đặc biệt quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với

cả nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất