Dựa vào bảng 8.1 (SGK trang 28), hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì?

- Từ năm 1990 đến năm 2002, cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt

nước ta có sự thay đổi theo hướng: tỉ trọng cây lương thực giảm 6,3%

(từ 67,1% năm 1990 xuống còn 60,8% năm 2002), tỉ trọng cây công nghiệp

tăng nhanh 9,2% (từ 13,5% năm 1990 lên 22,7 % năm 2002), tỉ trọng cây

ăn quả và rau đậu giảm 2,9% (từ 19,4% năm 1990 xuống 16,5% năm 2002).

- Sự giảm tỉ trọng của cây lương thực trong cơ cấu giá trị sản xuất

ngành trồng trọt cho thấy nước ta đang thoát khỏi tình trạng độc canh

lúa. Như vậy, ngành trồng trọt đang phát triển đa dạng cây trồng.

- Sự tăng nhanh tỉ trọng cây công nghiệp cho thấy rõ nước ta đang phát

huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới, chuyển mạnh sang trồng các

cây hàng hoá để làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và để xuất

khẩu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất