Dựa vào bảng 8.2 (SGK trang 29) hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 - 2002

- Diện tích gieo trồng lúa đã tăng mạnh, từ 5,6 triệu ha. (Năm 1980)

lên 6,04 triệu ha năm 1990, 7,5 triệu ha năm 2002.

- Do áp dụng các biện pháp thâm canh nông nghiệp, đưa vào sử dụng đại

trà các giống mới nên năng suất lúa tăng mạnh, từ 20,8 tạ/ha năm 1980,

lên 31,8 ta/ha năm 1990 và đạt 45,9 tạ/ha năm 2002.

- Sản lượng lúa tăng mạnh từ 11,6 triệu tấn (năm 1980), lên 19,2 triệu

tấn năm 1990, và đạt 34,4 triệu tấn năm 2002.

- Sản lượng lúa bình quân đầu người không ngừng tăng, từ 217 kg năm

1980 lên 291 kg năm 1990 và 432 kg năm 2002.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất