Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 và nêu nhận xét. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo tỉnh, năm 2002


 Biểu đồ thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002
* Nhận xét:
Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ đều phát triển ngành nuôi trồng thủy sản:
- Khánh Hòa có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản lớn nhất (6 nghìn ha).
- Các tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn tiếp theo là Quảng Nam (5,6 nghìn ha), Bình Định (4,1 nghìn ha), Phú Yên (2,7 nghìn ha), Bình Định (1,9 nghìn ha).
-Tỉnh có diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản thấp nhất là Đà Nẵng (0,8 nghìn ha).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất