Dựa vào bảng số liệu (trang 17 SGK) nêu nhận xét về sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kỉnh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó

- Từ năm 1985 đến năm 2002 cơ cấu sư dụng lao động theo thành phần

kinh tế ở nước ta có sự chuyển biến theo hướng: tỉ lệ lao động ở khu

vực Nhà nước giảm từ 15,0% (năm 1985) xuống còn 9,6% (năm 2002); tỉ lệ

lao động ở các khu vực kinh tế khác tăng, từ 85,0% (năm 1985) lên

90,4% (năm 2002).

- Sự thay đổi đó thể hiện nền kinh tế nước ta đang chuyển sang thị

trường và hội nhập với quốc tế

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất