Dựa vào hình 6.1 (SGK trang 20), hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ nhất ở khu vực nào?

- Tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu GDP không ngừng

giảm: thấp hơn khu vực dịch vụ (từ năm 1992), rồi thấp hơn công nghiệp

và xây dựng (từ nám 1994) và đến năm 2002 chỉ còn hơn 20%, chứng tỏ

nước ta đang chuyển từng bước từ nước nông nghiệp sang nước công

nghiệp.

- Tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng đã táng lên nhanh nhất,

chứng tỏ quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển.

- Khu vực dịch vụ có tỉ trọng tăng khá nhanh trong nửa đầu thập kỉ 90.

Nhưng sau đó, tỉ trọng của khu vực này giảm rõ rệt. Nguyên nhân chủ

yếu nhất do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực vào cuối

năm 1997, các hoạt động kinh tế đối ngoại tăng trưởng chậm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất