Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

- Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân.

- Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản.

- Ban hành các quyền tự do dân chủ.

Việc hoàn thành nhiệm vụ trên trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh giai cấp

quyết liệt, đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực đế quốc phản động.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất