Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

- Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.

- Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong

và ngòai nước.

- Thực hiện quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất