Em hãy nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

1. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ một nước là Liên Xô đã trở

thành hệ thống thế giới. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đã

đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, quân sự, trở thành một lực lượng

hùng mạnh vẻ chính trị ; nhưng do còn tồn tại những hạn chế nên cuối

cùng chế độ xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

2. Phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Á, Phi, Mĩ La-tinh chống

chủ nghĩa đế quốc, thực dân phát triển mạnh mẽ và đã giành được thắng

lợi: hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi đã ra đời, chế độ phân biệt

chủng tộc bị xoá bỏ; song các nước này đang gặp phải những khó khăn

rất lớn trong quá trình xây dựng đất nước.

3. Hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa được củng cố, các nước tư bản có

nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, đặc biệt MI vươn lên trở thành nước tư

bản giàu mạnh nhất, ráo riết theo đuổi mưu đồ làm bá chủ thế giới. Xu

thế liên kết kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ trong các nước tư bản, tiêu

biểu là sự ra đời của Cộng đồng châu Âu.

4. Trật tự thế giới hai cực Ianta được xác lập do hai siêu cường Mĩ và

Liên Xô đứng đầu. Thế giới chia thành hai phe, căng thẳng, đối đầu

nhau trong cuộc chạy đua "Chiến tranh lạnh" và khi "Chiến tranh lạnh"

chấm dứt (1989) xu thế hoà hoãn và đối thoại trở thành xu thế chính

trong quan hệ quốc tế.

5. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra và đã đạt

được những thành tựu vượt bậc, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển

của văn minh nhân loại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất