GDP bình quân đầu người là gì?

GDP bình quân đầu người (GDP per capita) là chỉ tiêu thống kê kinh tế

thể hiện kết quả sản xuất kinh doanh tính bình quân trên đầu người của

một quốc gia trong một năm. GDP bình quân đầu người của một quốc gia

tại một thời điểm cụ thể sẽ được tính bằng cách lấy GDP của quốc gia

tại thời điểm đó chia cho tổng số dân của quốc gia cũng tại thời điểm

đó.

Chỉ số GDP bình quân đầu người cao tỷ lệ thuận với mức thu nhập cũng

như đời sống của người dân ở quốc gia đó. Tuy nhiên, một số quốc gia

có chỉ số GDP cao chưa chắc đã là quốc gia có mức sống cao nhất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất