GDP thực tế là gì?

GDP thực hay GDP thực tế (tiếng Anh là Real Gross Domestic Product hay

Real GDP) là thước đo tổng sản phẩm quốc nội (trong nước) đã điều

chỉnh lạm phát.

Hiểu một cách đơn giản, GDP thực tế phản ánh giá trị của tất cả hàng

hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một nền kinh tế trong một năm nhất

định, được điều chỉnh theo tác động lạm phát. Nếu lạm phát dương, thì

GDP thực sẽ thấp hơn GDP danh nghĩa và ngược lại. Nếu GDP thực không

điều chỉnh theo lạm phát, thì lạm phát dương sẽ làm tăng đáng kể GDP

danh nghĩa.

Khác với GDP danh nghĩa, GDP thực tính đến sự thay đổi về mức giá và

là thước đo chính xác hơn về tăng trưởng kinh tế. Thông thường dễ liệu

GDP thực được các nhà kinh tế sử dụng để phân kinh tế vĩ mô và lập kế

hoạch cho ngân hàng trung ương.

GDP thực thường được Tổng cục thống kê Việt Nam cung cấp. Việc tính

GDP thực được thực hiện bằng cách lấy GDP danh nghĩa chia cho hệ số

giảm phát GDP:

GDP thực = GDP danh nghĩa/Hệ số giảm phát GDP

Ví dụ: Nếu giá của một nền kinh tế đã tăng 1% kể từ năm gốc, thì hệ số

giảm phát là: 1 + 1%= 1,01

Nếu GDP danh nghĩa là $1.000.000, thì GDP thực được tính là:

GDP thực = $1.000.000/1,01 = $990.099

Khi GDP danh nghĩa cao hơn GDP thực, lạm phát đang xảy ra và khi GDP

thực cao hơn GDP danh nghĩa thì giảm phát đang xảy ra đối với nền kinh

tế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất