GDP xanh là gì?

Viện Khoa học Thống Kê thuộc Tổng Cục thống kê, vẫn chưa có một khái

niệm chính thức về chỉ tiêu GDP xanh. Tuy nhiên hiểu một cách đơn giản

thì GDP xanh (Green GDP) là phần GDP còn lại sau khi khấu trừ một phần

chi phí cần thiết để phục hồi môi trường do hậu quả của quá trình tái

sản xuất gây ra.

GDP xanh = GDP - Chi phí để phục hồi lại môi trường (tất cả các khoản

chi phí nhằm tái tạo môi trường khi bước vào chu kỳ sản xuất)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất