Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.

- Ngay khi Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam Á nổi dậy giành độc lập.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân các nước Đông Nam Á tiến

hành kháng chiến chống các cuộc xâm lược trở lại của các nước đế quốc.

- Giữa những năm 50 , các nước Đông Nam Á lần lượt giành độc lập dân tộc.

- Từ những năm 50, Mĩ can thiệp vào khu vực Đông Nam Á, tiến hành xâm

lược Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

- Từ những năm 50, các nước Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại:

+ Một số nước tham gia khối quân sự SEATO trở thành đồng minh của Mĩ

(như Thái Lan, Phi-lip-pin).

+ Một số nước thi hành chính sách hòa bình trung lập (In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất