Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam-pu-chia và văn hóa Lào?

- Văn hóa Cam-pu-chia

+ Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn

Độ. Văn học dân gian và văn học viết phát triển

+ Kiến trúc nổi tiếng với quần thể kiến trúc Ăng-co Vát, Ăng-co Thom

- Văn hóa Lào

+ Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ

viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma

+ Đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú, hồn nhiên

+ Kiến trúc: Xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo, điển

hình là Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất