Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hóa Phục hưng?

- Văn hóa Phục hưng mang tính chất tư sản: lên án nghiêm khắc Giáo hội

Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người

tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.

- Đây là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa, tư

tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến lỗi thời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất