Hãy trình bày những nét chính của Chiến tranh nông dân Đức?

- Nguyên nhân:

+ Chế độ phong bảo thủ cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản.

+ Nông dân bị áp bức, bóc lột nặng nề nên đã tiếp thu tư tưởng

của cải cách tôn giáo, tiếp thu tư tưởng của Lu-thơ.

- Diễn biến , kết quả

+ Từ mùa xuân 1524, cuộc đấu trành đã có tính chất quyết liệt, mở

đầu cho cuộc chiến tranh nông dân thực sự. Lãnh tụ kiệt xuất cả phong

trào là To-mat Muyn-xe.

+ Phong trào nông dân Đức đã giành thắng lợi bước đầu, chiếm được

1/3 lãnh thổ Đức. Tuy nhiên sau đó bị giới quý tộc và tăng lữ đàn áp

nên chịu tổn thất nặng nề.

- Ý nghĩa:

+ Là một sự kiện lịch sử lớn lao, nó biểu hiện thinh thần đấu

tranh quyết liệt và khí phách anh hùng của nông dân Đức đấu tranh

chống lại giáo hội phong kiến.

+ Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất