Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì? Những việc làm đó có tác động như thế nào đến quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu?

- Những việc làm của người Giec-man khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma:

+ Thủ tiêu bộ máy nhà nước cũ, thành lập nên nhiều vương quốc mới

của ngườ Giec-man: Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Vương quốc

Đông Gốt, Tây Gốt...

+ Chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ rồi chia cho nhau.

+ Từ bỏ các tôn giáo nguyên thủy của mình và tiếp thu Ki-tô giáo,

xây dựng nhà thờ và tìm cách chiếm ruộng đất của nông dân

- Tác động đến quá trình hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu:

+ Hình thành 2 giai cấp cơ bản của chế độ phong kiến là lãnh chúa

phong kiến và nông nô.

+ Nông nô phụ thuộc vào các lãnh chúa phong kiến.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất