Mục đích của chính sách đô hộ thời Bắc thuộc từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X có thực hiện được không? Tại sao?

- Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành nhiều chính sách đô hộ hà

khắc tuy nhiên không khống chế được các làng xóm người Việt.

- Do ý thức giữ gìn văn hóa, đấu tranh chống lại chính sách đô hộ của

chính quyền phương Bắc. Do làng xóm-cơ sở xã hội của người Việt vẫn do

người Việt đứng đầu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất