Nhận xét chung về sự hoàn thiện của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê

- Trong khoảng 70 năm, nhà Lê củng cố bộ máy chính quyền, ổn định tình

hình xã hội, ban hành chính sách luật pháp, phát huy vai trò tích cực

của giai cấp phong kiến ở thời kì đang lên.

- Nhà Lê chia cả nước thành 13 đạo. Dưới dạo là phủ, huyện, châu , xã

làm cho tổ chức bộ máy nhà nước hoàn chỉnh và tăng cường tính chất tập

quyền hơn.

- Nhà vua bỏ các chức tể tướng, cấm quan lại lập quân đội riêng nhằm

đề cao uy quyền tuyệt đối của nhà vua

- Nhà nước ban hành bộ luật Hồng Đức nhằm bảo vệ quyền thống trị của

nhà nước phong kiến tập quyền, bảo vệ tôn ti trật tự phong kiến.

- Đối với bên ngoài, nhà Lê thi hành chính sách mềm mỏng nhưng kiên

quyết góp phần giữ gìn và bảo vệ nền độc lập.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất