Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

Nhiệm vụ của nhân dân ta hiện nay: Dốc sức vào sản xuất, làm ra nhiều

của cải để chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, đem lại ấm no hạnh phúc cho

nhân dân

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất