Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li?

- Hoàn cảnh ra đời:

+ Do sự phân tán đã không đem lại sức mạnh thống nhất để chống

lại cuộc tấn công của người Hồi giáo gốc Thổ.

+ Năm 1055, người thổ đánh chiếm Bát-đa lập nên vương triều Hồi

giáo ở vùng Lưỡng Hà. Đạo Hồi được truyền bá đến I-ran và Trung Á.

+ Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ,

lập nên vương triều Hồi giáo Ấn Độ gọi là Vương triều Hồi giáo Đê-li.

- Chính sách thống trị:

+ Trong hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo

Đê-li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo,

+ Tự dành cho mình quyền ưu tiên ruuộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

+ Mặc dù đã cố gắng thi hành một số chính sách mềm mỏng song mất

sự ủng hộ của người dân do phân biệt tôn giáo, sắc tộc.

- Văn hóa: Hồi giáo và văn hóa Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ. Kinh

đô Đê-li được xây dựng trở thành "một trong những thành phố lớn nhất

thế giới".

- Vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li:

+ Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông – Tây.

+ Hồi giáo có cơ hội được truyền bá đến một số nước ở Đông Nam Á.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất