Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX?

- Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của người Nhật - sẵn sàng

tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc

dân tộc.

- Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản.

- Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát

triển, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh

tế liên tục tăng trưởng.

- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù

lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất