Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có những đặc điểm gì?

Đặc điểm phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ:

- Bắc Trung bộ là địa bàn cư trú của 25 dân tộc, mật độ dân số trên

200 người/km²

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên còn khá cao và trên mức trung bình cả nước

(năm 1999: gia tăng tự nhiên Bắc Trung Bộ là 1,5%)

- Dân cư phân bố rất chênh lệch giữa miền núi phía Tây và đồng bằng

ven biển phía Đông:

+ Dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng ven biểnnphía Đông, chủ yếu

là người Kinh. Mật độ dân số từ 201 đến 500 người/km².

+ Các dân tộc ít người sinh sống chủ yếu ở vùng núi và gò đồi phía

tây, dân cư thưa thớt hơn, mật độ dân số dưới 100 người/km² (vùng núi

phía tây Nghệ An dưới 50 người/km²).

- Phần lớn dân cư sống ở nông thôn: tỉ lệ thành thị thấp chỉ bằng

1/2 mức trung bình cả nước (năm 2005, tỉ lệ dân thành thị ở Bắc Trung

Bộ là 13,6%, của cả nước là 26,9%).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất