Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có ý nghĩa

rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long:

- Đưa vùng trở thành vùng sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả

nước và vai trò ngày càng quan trọng

- Nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản, tăng khả năng xuất

khẩu, đem lại nguồn thu lớn.

- Góp phần sử dụng và bảo quản sản phẩm lâu dài hơn, đa dạng hóa sản

phẩm lương thực, thực phẩm.

- Giải quyết đầu ra ổn định cho nông sản, tạo điều kiện đẩy mạnh phát

triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và chuyên môn hóa.

- Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất